ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Cel:

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia menedżerem.

Adresaci:

  • Dyrektorzy szkół, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych, osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli lub przede wszystkim kandydaci na zajmowanie wyżej wymienionych stanowisk,
  • Nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nuczania, którzy są zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji,
  • Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.

Uzyskane kwalifikacje:

   Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Absolwent studiów:

  • Posiądzie wiedzę w zakresie odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły,
  • Zrozumie pracę administracyjną i będzie poprawnie interpretował przepisy prawa,
  • Nabędzie umiejętności skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce,
  • Dowie się jak ustala się priorytety w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego,
  • Pozna różne metody utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym,
  • Wykaże umiejętności w zakresie zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy. 

Czas trwania studiów:

Czas trwania: 2 semestry 

Liczba godzin: 230 godzin (część zajęć na platformie e-learningowej).

Organizacja zajęć:  poniedziałki i czwartki w godzinach: 16:00-19:30

Kadra dydaktyczna:

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą jest wyposażenie uczestników w wysoko  ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, pedagodzy, dyrektorzy szkół, psycholodzy, 

Opłaty:

Koszt studiów: na podstronie ceny >>