Organizacja studiów

Podstawa prawna organizacji studiów podyplomowych:

Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Organizacja studiów:

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w zależności od kierunku w dni powszednie popołudniami (dwa razy w tygodniu) lub w weekendy ( dwa razy w miesiącu), szczegółowe informacja znajdują się przy wybranym kierunku studiów.


W nadzwyczajnych przypadkach zajęcia mogą odbywać się dodatkowo w zależności od naboru, przy rekrutacji w marcu w pierwszym tygodniu lipca; przy rekrutacji w październiku w ciągu jednego tygodnia ferii zimowych organizowanych w województwie śląskim (od poniedziałku do piątku od rana do popołudnia).


Uruchomienie studiów w naborze zimowym nastąpi w październiku, w naborze letnim w marcu.

Uruchomienie studiów zależy od zebrania się wymaganej, minimalnej liczby uczestników tj. 15 osób.

Nabory:

Nabory na studia odbywają się dwa razy do roku:

Rekrutacja na semestr zimowy trwa: od czerwca do 15 września, rekrutacja uzupełniająca od 15 do 30 września.

Rekrutacja na semestr letni trwa: od grudnia do końca lutego, rekrutacja uzupełniająca trwa od 01 do 15 marca.

Miejsce odbywania się zajęć:

Zajęcia odbywają się w Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE ul. ks Świeżego 8, 43-400 Cieszyn. Pojedyncze zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach np. Ośrodkach prowadzących kształcenie specjalne.

Warunki zakończenia studiów podyplomowych:

Podstawą wydania świadectwa jest (w zależności od kierunku studiów podyplomowych):

  • złożenie i obrona pracy końcowej
  • egzamin końcowy
  • zaliczenie wskazanych przedmiotów
  • zaliczenie praktyki pedagogicznej (dotyczy studiów pedagogicznych) 

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 r.

Umowa finansowa i opłata za studia:

  • Każdy słuchacz przed rozpoczęciem studiów podpisuje umowę finansową, na której podany jest nr konta, wysokości rat oraz terminy ich płatności.
  • Płatność za wszystkiekierunki rozłożona jest na 4 raty. Istnieje możliwość wpłaty całości lub w dwóch ratach.
  • UWAGA! Ceny obowiązujące w Centrum Studiów Podyplomowych w Cieszynie mogą różnić się od opłat w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przed zapisem należy sprawdzić ceny kierunków studiów podyplomowych w Cieszynie.
  • Wszelkie promocje podane na stronie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu nie dotyczą studiów Cieszynie.