Organizacja studiów

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Tekst projektu nowego rozporządzenia jest do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podyplomowych, w tym o dostosowaniu programu studiów do nowo obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Podstawa prawna organizacji studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe są formą edukacji akademickiej. Tworzone są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form  kształcenia,  dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne organizowane są na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131.) i nadają kwalifikacje jeśli kandydat spełnia pozostałe warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Organizacja studiów:

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w zależności od kierunku w dni powszednie popołudniami (dwa razy w tygodniu) lub w weekendy ( dwa razy w miesiącu), szczegółowe informacja znajdują się przy wybranym kierunku studiów.


W nadzwyczajnych przypadkach zajęcia mogą odbywać się dodatkowo w zależności od naboru, przy rekrutacji w marcu w pierwszym tygodniu lipca; przy rekrutacji w październiku w ciągu jednego tygodnia ferii zimowych organizowanych w województwie śląskim (od poniedziałku do piątku od rana do popołudnia).


Uruchomienie studiów w naborze zimowym nastąpi w październiku, w naborze letnim w marcu.

Uruchomienie studiów zależy od zebrania się wymaganej, minimalnej liczby uczestników tj. 15 osób.

Nabory:

Nabory na studia odbywają się dwa razy do roku:

Rekrutacja na semestr zimowy trwa: od czerwca do 15 września, rekrutacja uzupełniająca od 15 do 30 września.

Rekrutacja na semestr letni trwa: od grudnia do końca lutego, rekrutacja uzupełniająca trwa od 01 do 15 marca.

Miejsce odbywania się zajęć:

Zajęcia odbywają się w Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE ul. ks Świeżego 8, 43-400 Cieszyn. Pojedyncze zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach np. Ośrodkach prowadzących kształcenie specjalne.

Warunki zakończenia studiów podyplomowych:

Podstawą wydania świadectwa jest (w zależności od kierunku studiów podyplomowych):

 • złożenie i obrona pracy końcowej
 • egzamin końcowy
 • zaliczenie wskazanych przedmiotów
 • zaliczenie praktyki pedagogicznej (dotyczy studiów pedagogicznych) 

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 r.

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Każdy słuchacz przed rozpoczęciem studiów podpisuje umowę finansową, na której podany jest nr konta, wysokości rat oraz terminy ich płatności.
 • Płatność za wszystkie dwusemestralne kierunki rozłożona jest na 4 raty. Istnieje możliwość wpłaty całości lub w dwóch ratach.
 • Płatność za kierunki trzysemestralne tj. Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki, Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja dla Bezpieczeństwa i Wiedza o Społeczeństwie, Informatyka i Technika,
  jest rozłożona na 6 rat. Istnieje możliwość wpłaty całości lub w trzech ratach.

 • UWAGA! Ceny obowiązujące w Centrum Studiów Podyplomowych w Cieszynie mogą różnić się od opłat w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Przed zapisem należy sprawdzić ceny kierunków studiów podyplomowych w Cieszynie.
 • Wszelkie promocje podane na stronie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu nie dotyczą studiów Cieszynie.