Wczesne nauczanie języka angielskiego

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.) Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

CEL STUDIÓW:

 • Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III);
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Adresaci:

– osoby posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
– osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
– osoby posiadające dyplom studiów I lub II stopnia filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej;

Dodatkowe informacje:

Od Kandydata wymagane jest zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka co najmniej na poziomie B1
 • kopia strony indeksu oraz suplementu, w którym jasno jest wskazane, że osoba ma zaliczony lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,  mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

Kwalifikacje:

Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej.

UWAGA:

Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

 • osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego muszą takie kwalifikacje zdobyć,

oraz

 • osoby muszą posiadać jeden z certyfikatów  na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program:

Program obejmuje:

 1. Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego.
 2. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci.
 3. Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.
 4. Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.
 5. Fonetyka praktyczna.
 6. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego.
 7. Planowanie i analiza lekcji.
 8. Dobór i rozkład materiałów nauczania.
 9. Dziecięca literatura anglojęzyczna.
 10. Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje).

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry (realizowane w ciągu 12 miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk
Studia realizowane są w trybie weekendowym (soboty, niedziele) . Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz specjaliści z wyższych uczelni i praktycy współpracujący z Centrum. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.

OPŁATY:

Koszt całościowy wynosi 3 200 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 3 000 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.

.