Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z  § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci min. studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane!).

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych). Słuchacze nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu zajęć rewalidacyjnych.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia i współczesne kierunki pedagogiki
 • Podstawy teoretyczne i nowoczesne metody terapii pedagogicznej
 • Pomoc psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwo w świetle przepisów prawa
 • Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Trening integracyjny
 • Profilaktyka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poradnictwa
 • Diagnostyka neuropediatryczna
 • Emisja głosu
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
  Adaptacja i rozwój społeczno – zawodowy
  Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się
  Elementy terapii logopedycznej z logorytmiką
  Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Animaloterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praktyka pedagogiczna
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej i jej ryzyka
 • Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Metodyka pracy w klasach integracyjnych
 • Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I-III i IV-VI
 • Trening percepcji słuchowej, mowy, prawidłowej pisowni
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metodyka pracy z uczniem z Autyzmem
 • Metodyka pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w nauce
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Warsztaty wychowawcze – praca z uczniem z trudnościami wychowawczymi
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Techniki terapii ruchem i tańcem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Socjoterapeutyczne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania studiów:

2 semestry (realizowane w ciągu 12 miesięcy), 290 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk.
Studia realizowane są w środy i piątki w godzinach (16:00-19:30) . Zajęcia odbywają się przeważnie co tydzień.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy specjaliści. 

Opłaty:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 3 000 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.
CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 2 800 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.