Surdopedagogika i tyflopedagogika – 2 kierunki w 3 semestry

Cel studiów:

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki.

Program:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych
 • Surdologopedia
 • Surdopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
 • Rehabilitacja widzenia
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
 • Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
  Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika)
  Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Tyflopedagogika
 • Orientacja w przestrzeni
 • Dydaktyka specjalna
 • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wychowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji
 • Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Brajlowskie metody porozumiewania się

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry (realizowane w ciągu 1,5 roku), 395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk.
Studia realizowane są w trybie weekendowym (soboty, niedziele). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum studiów Podyplomowych Innowacje oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie. Oprócz zajęć wykładowych i ćwiczeń, prowadzone będą zajęcia aktywizujące i zajęcia terenowe.

Opłaty:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 3 500 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna. 

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 3 300 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.