Przygotowanie pedagogiczne

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci min.studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

Program:

 1. Trening umiejętności społecznych.
 2. Współczesne tendencje w pedagogice.
 3. Elementy pedeutologii.
 4. Analiza sytuacji uczenia się i nauczania.
 5. Podstawy psychologii rozwoju człowieka.
 6. Społeczne podstawy zachowania.
 7. Biologiczne podstawy zachowania.
 8. Metodyka pracy wychowawczej nauczyciela.
 9. Podstawy edukacji przedmiotowej.
 10. Media w edukacji.
 11. Kultura języka.
 12. Emisja głosu.
 13. Edukacja regionalna.
 14. ICT w procesie dydaktycznym. Nowoczesne metody i formy nauczania.
 15. Praktyka pedagogiczna.

Czas trwania studiów:

3 semestry ( 1,5 roku), 295 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy specjaliści. 

Koszt studiów:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 900 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.