Przygotowanie pedagogiczne (Studia kwalifikacyjne)

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Cel studiów

Współczesna edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w cyfrowej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju ich osobistego potencjału. Dzięki posiadanej najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej dydaktyki, stworzą uczniom możliwość do wykształcenia kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesności i w przyszłości. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się.

Mottem Wyższej Szkoły Humanitas jest hasło: Uczymy nowocześnie. Uczymy jak nowocześnie uczyć. Jest ono wyznacznikiem, najważniejszą ideą, która towarzyszy wszystkim działaniom skierowanym do środowiska oświatowego.

Adresaci:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Kwalifikacje:


Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

Program:

 1. Pedagogiki ogólnej i społecznej oraz podstaw pedagogiki specjalnej
 2. Psychologii społecznej i rozwojowej.
 3. Dydaktyki przedmiotowej.
 4. Teorii wychowania.
 5. Metodyki edukacji zintegrowanej.
 6. Systemu edukacji w Polsce i wybranych systemów na świecie.
 7. Trendów europejskich w pedagogice.
 8. Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Planowania i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole.
 10. Wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych
 11. Prawa oświatowego w powiązaniu ze statusem zawodowym nauczyciela.
 12. Zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy .

Czas trwania studiów:

Czas trwania: 3 semestry 

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 150 h praktyki zawodowej

Organizacja zajęć:  soboty, niedziele w godzinach: 09:00-17:00

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy i współpracownicy Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE oraz Wyższej Szkoły Humanitas, specjaliści w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie.

Koszt studiów:

Koszt studiów: na podstronie ceny >>

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.