Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia dla pedagogów specjalnych)

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Adresaci:

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (  I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

Program:

Program zostanie zamieszczony wkrótce

Czas trwania studiów:

Czas trwania: 3 semestry 

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

Organizacja zajęć:  środy i piątki w godzinach: 16:00-19:30

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy i współpracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką niepełnosprawności intelektualnej.

Opłaty:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 3 300 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 85 zł opłata rekrutacyjna.

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W CIESZYNIE CENA: 3 200 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.