Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Studia dla pedagogów specjalnych)

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

ADRESACI:

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (  I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

PROGRAM:

Program zostanie zamieszczony wkrótce

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry 

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

Organizacja zajęć:  wtorki i czwartki w godzinach: 16:00-19:30

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu  współpracujący z Centrum, jak również praktycy na co dzień pracujący z osobami ze spektrum autyzmu.

Opłaty:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 4 100 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 85 zł opłata rekrutacyjna. 

DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ W CIESZYNIE CENA: 4 000 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.