Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o społeczeństwie do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Program:

Moduł Wiedza o społeczeństwie:

 • Człowiek w społeczeństwie
 • Różnorodność kulturowa
 • Struktura społeczna i problemy społeczne
 • Społeczność lokalna i regionalna
 • Kwestie etniczne
 • Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja
 • Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna
 • Środki masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym
 • Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rywalizacja o władzę (partie i systemy partyjne w Polsce i na świecie)
 • Modele sprawowania władzy
 • Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kontrola władzy (rola sądów w Polsce i odpowiedzialność konstytucyjna)
 • System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa
 • Ład międzynarodowy
 • Integracja europejska
 • Polska polityka zagraniczna
 • Edukacja i nauka
 • Dydaktyka Wiedzy o społeczeństwie

Moduł Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
 • (wypadków masowych i katastrof)
 • Podstawy pierwszej pomocy
 • Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.
 • Zachowania prozdrowotne
 • Dydaktyka Edukacji dla bezpieczeństwa

Czas trwania studiów:

3 semestry (realizowane w ciągu 1,5 roku), 610 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk. (Praktyka z zakresu EDB 60 h + WOS 60 h)
Studia realizowane są w trybie weekendowym (sobota,niedziela) . Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy specjaliści. 

Opłaty:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 3 900 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.
CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 3700 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.