Doradztwo zawodowe

Cel Studiów

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci kierunku

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia pierwszego stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

UWAGA!!! Do pełnienia roli nauczyciela – doradcy zawodowego niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – doradcy zawodowego. Dokument pozwala również osobom niespełniającym powyższych kwalifikacji na ubieganie się o pracę związaną z udzielaniem poradnictwa zawodowego w instytucjach rynku pracy np. urzędzie pracy, ochotniczych hufcach pracy itp.

Program

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Orientacja i poradnictwo zawodowe.
 • Elementy psychologii różnic indywidualnych.
 • Kompetencje ludzkie- diagnostyka.
 • Społeczne koszty transformacji ustrojowej w Polsce.
 • Zawodoznawstwo w planowaniu kariery.
 • Poradnictwo zawodowe-socjologiczne aspekty.
 • Rozwój zawodowy w aspekcie zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Rola informacji zawodowej w procesie doradztwa zawodowego.
 • Porada zawodowa-metodyka pracy doradcy zawodowego.
 • Główne zagadnienia prawa pracy.
 • Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 • Trening umiejętności interpersonalnych-metodyka pracy z klientem.
 • Podstawy medycyny pracy.
 • Rynek pracy w aspekcie ekonomicznym.
 • Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej.
 • Formy kształcenia doradców zawodowych (systemowe i pozasystemowe).
 • Rola psychologii wychowawczej w doradztwie zawodowym.
 • Problemy psychopatologii.
 • Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Podstawy psychologii pracy.
 • Multimedia w pracy doradcy zawodowego.
 • Podstawowe zagadnienia pedagogiki pracy.
 • Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry (realizowane w ciągu 12 miesięcy), 300 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.
Studia realizowane są w trybie weekendowym (soboty, niedziele) . Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz specjaliści z wyższych uczelni i praktycy współpracujący z Centrum. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące.

Opłaty:

Koszt całościowy wynosi 3 300 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 3 100 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.