Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.​​

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – bibliotekarza, jak również osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.  

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

  • Historia bibliotek i książek
  • Czytelnictwo
  • Bibliotekarstwo
  • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
  • Systemy biblioteczne
  • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
  • Technologia informacyjna
  • Edukacja medialna
  • Tworzenie serwisów internetowych
  • Praktyka (obowiązkowa dla osób niezatrudnionych w bibliotece)

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry (realizowane w ciągu 12 miesięcy), 275 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.
Studia realizowane są w poniedziałki i piątki w godzinach (1600-19:30) . Zajęcia odbywają się przeważnie co tydzień.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Centrum Studiów Podyplomowych Innowacje oraz specjaliści z wyższych uczelni i praktycy współpracujący z Centrum.

OPŁATY:

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 900 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna. 
CENA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W CIESZYNIE 2 700 zł

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.