Cze 14

Nauczanie programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

adminComment Closed

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zadań edukacyjnych związanych z kształtowaniem myślenia komputacyjnego uczniów.

Read More
Maj 24

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

adminComment Closed

Uczestnicy studiów nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu:
pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii, wczesnej interwencji, pracy z rodziną osób niepełnosprawnych, organizowania systemów i strategii wsparcia.

Read More
Maj 24

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

adminComment Closed

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego

Read More
Maj 24

Przygotowanie pedagogiczne

adminComment Closed

Kierunek przeznaczony dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela.

Read More
Maj 24

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

adminComment Closed

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów profilaktycznych.

Read More
Maj 24

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

adminComment Closed

Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Read More
Maj 24

Resocjalizacja i socjoterapia

adminComment Closed

Słuchacz będzie przygotowany do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego.

Read More
Maj 24

Wczesne nauczanie języka angielskiego

adminComment Closed

Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu.

Read More
Maj 22

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

adminComment Closed

wiedza i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera…

Read More
Maj 22

Logopedia

adminComment Closed

Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Read More